شنبه 16 آذر 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/22 11:34 ویرایش : ‎1394/05/22 12:31 بازدید: 1834

شرح وظایف

1. ایجاد بستری مناسب برای تعامل آسان و سریع مردم و دولت؛

2. بسترسازی ارتباطی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در تمام سطوح اجرایی؛

3. هدایت و کنترل مراجعات و اطلاع­ رسانی به موقع در مسیر رسیدگی به مشکلات مردم؛

4. مکانیزه کردن و متمرکز شدن سیستم ارتباط مردم و دولت در سطوح مختلف اجرایی‌ کشور؛

5. نظارت مستمر بر حسن اجرای امور، وظایف و اختیارات دستگاه ­ها در بستر سامد؛

6. ایجاد ساز و کار مناسب برای مشارکت اقشار مختلف جامعه در فرایند نظارت همگانی.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی